04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטים לעהקים

× ×Ŗחיל בהיפו×Ø ×ž×”×—×™×™× על ניהוי שעשו באנגליה: ישנם פא×Øקים מהח×Øיים שם אנשים לא מ×Ŗייחהים לשלטי חניה של נכים ולא מבינים שכאש×Ø ×”× חונים בחניי×Ŗ נכים, אפילו לדקו×Ŗ בודדו×Ŗ, או×Ŗו נכה צ×Øיך לחנו×Ŗ ×Øחוק מהיעד ולהגיע עם כיהא גלגלים עד למקום. החליפו א×Ŗ שלטי הנכים ה×Ŗקניים בשלטים אח×Øים, זהים בגודל, אבל המה×Ø ×”×™×” שונה: שמו ×Ŗמונה של נכה על כיהא גלגלים ו×Øשמו מ×Ŗח×Ŗ "א×Ŗם ×Ŗופהים מקום חניה שמיועד לי". ואח"כ עקבו באמצעו×Ŗ מצלמו×Ŗ × ×”×Ŗ×Øו×Ŗ אח×Øי ה×Ŗגובו×Ŗ של הנהגים וההצלחה היי×Ŗה מדהימה! כל נהג/×Ŗ (100% הצלחה) שנכנה לחניה להחנו×Ŗ א×Ŗ ×Øכבו, ×Øאה א×Ŗ השלט ומיד עשה אחו×Øה פנה. כששאלו או×Ŗם לפש×Ø ×”×“×‘×Ø ×›×•×œ× ענו שה×Ŗמונה של הנכה על כיהא גלגלים והמה×Ø ×¤×©×•×˜ פנה אליהם בצו×Øה יו×Ŗ×Ø ××™×©×™×Ŗ ללב. הלוואי וגם בא×Øׄ יפהיקו נהגים להחנו×Ŗ א×Ŗ ×Øכבם במקומו×Ŗ שמיועדים לנכים! בשביל אנשים מוגבלים מדוב×Ø ×‘×§×•×©×™ ×Øב להחנו×Ŗ ×Øחוק מהיעד ובשביל אנשים לא מוגבלים מדוב×Ø ×‘×”×š הכל בהליכה קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×Øחוקה מהחניה, משולב×Ŗ בהפו×Øט וב×Øיאו×Ŗ לגוף ולנפש. שלטים לעהקים ני×Ŗן לעשו×Ŗ ממגוון חומ×Øים ואלמנטים. מוא×Øים ו×Ŗל×Ŗ מימד, קטנים וגדולים. שלטים עשויים אלומיניום או פח, שלטים בנויים מלוחו×Ŗ פיויהי או פ×Øהפקה. מודול×Øיים אלומיניום או זכוכי×Ŗ. משולבים עׄ וב×Øזל או אבן עם ח×Øיטה... ככל העולה על דימיונכם. חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים עם 25 שנו×Ŗ ניהיון ב×Ŗעשיי×Ŗ השלטים עם ציוד טכנולוגי מ×Ŗקדם, חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים בע"מ מציעים הטנד×Øטים גבוהים של איכו×Ŗ, שי×Øו×Ŗ וניהיון בייצו×Ø ×ž×’×•×•×Ÿ ×Øחב של שלטי פח שנפוצים מאוד בא×Ŗ×Øי בניין, מוהכים, אזו×Øי ×Ŗעשייה ושלטי חוצו×Ŗ. הפח הוא אחד מחומ×Øי הגלם הזולים בהם נעשה שימוש ב×Ŗעשיו×Ŗ שלטים.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505