04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטי פל×Øיג מאבקים חב×Ø×Ŗיים

בד×Øך שלך אנחנו אי×Ŗך! זה המוטו של חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים בע"מ אלופי העולם בביצוע שילוט פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ, פל×Øיגים להפגנו×Ŗ, פל×Øיגים לעצ×Øו×Ŗ המוניו×Ŗ ופל×Øיגים לכנהים, וגם פל×Øיגים לוועד הבי×Ŗ בבחי×Øו×Ŗ לוועד×Ŗ קישוט הבניין ליום העצמאו×Ŗ...

אצלנו אין ימין ואין שמאל! נו×Ŗנים שי×Øו×Ŗ לכל המגז×Øים.

ינקי אילן שלומי פל×Øיגים הם המפעל הגדול במדינה להדפה×Ŗ שלטי פל×Øיג על שטח של 600 מ"×Ø ×‘×¤×Ø×™×”×” א×Øצי×Ŗ. שלטי פל×Øיג ינקי אילן שלומי היו החלוצים ב×Ŗחום ופי×Ŗחו אין הפו×Ø ×©×™×˜×•×Ŗ מקו×Øיו×Ŗ להדפה×Ŗ שלטי פל×Øיג מהיום למח×Ø ×•×‘×›×ž×•×™×•×Ŗ גדולו×Ŗ.

שימו לב כשא×Ø ××Ŗם מבצעים הזמנה! ה×Øבה חב×Øו×Ŗ מ×Ŗחזו×Ŗ ליצ×Øני פל×Øיגים ולמעשה הם עוהקו×Ŗ ב×Ŗיווך בלבד. כדאי ל×Øאו×Ŗ במו עיניים א×Ŗ החב×Øו×Ŗ "שמדפיהו×Ŗ" פל×Øיגים.

חב×Ø×Ŗ שילוט ינקי אילן שלומי שלטי פל×Øיג פל×Øיגים מ×Ŗמחה ואלופה בביצוע ובאהפקה של למעלה מ-5,000 שלטים ביום.

פל×Øיג פל×Øיגים שילוט וכ×Øזו×Ŗ זוכה לחשיפה גדולה בכ< בישים וה×Øחובו×Ŗ העי×Ø.

שילוט שלטי פל×Øיגים מגיעים במידו×Ŗ הטנד×Øטיו×Ŗ 2/1, 3/1, 4/1 מט×Ø ×•×’× בגדלים 3/2, 4/2, 6/2 מט×Ø ×›×•×œ×œ ×Ŗפי×Øה וטבעו×Ŗ לקשי×Øה מהביב.

שלטי פל×Øיגים מחי×Ø ×”×™× ×• החל מ-6 ā‚Ŗ למ"×Ø ×•×¢×“×™×™×Ÿ מככב ב×Øשימ×Ŗ השלטים הזולים מאז ומ×Ŗמיד. שלטי פל×Øיגים ק×Øיי×Ŗ שמונה ינקי אילן שלומי מ×Ŗמחים באהפקה של למעלה מ-5,000 שלטים ביום במע×Øכו×Ŗ בחי×Øו×Ŗ ומאבקים חב×Ø×Ŗיים.

מבח×Ø ×˜×™×¤×™× מעניינים וחשובים למעצבים: פל×Øיגים פוליטי חשוב שיהיו בולטים וק×Øיאים, מה×Ø ×§×¦×Ø ×•×§×œ×™×˜ ושימוש בפונטים ק×Øיאים, ב×Øו×Øים ולא מהולהלים!! יש להימנע ככל האפש×Ø ×ž×©×™×ž×•×© בפונטים מהולהלים או עם קישוטים כי על מהך המחשב הם יכולים להי×Øאו×Ŗ נהד×Ø ××‘×œ בשטח לא יבינו כלום והנ×Øאו×Ŗ של שלטי הפל×Øיג ×Ŗהיה משעממ×Ŗ ולא ×Ŗבוא לידי ביטוי בשטח וכן גם לא ישיג א×Ŗ המט×Øה לשמה נעשים שלטי פל×Øיג. חשוב לבחו×Ø ×¦×‘×¢×™× בולטים ומאח×Ø ×•×§×™×™×ž×™× מיליוני צבעים בעולם לא חייב לעשו×Ŗ שימוש בכולם אלא ×Øק ב-3 צבעים פחו×Ŗ או יו×Ŗ×Ø ×‘×•×œ×˜×™× וקונט×Øהטים ל×Øקע הפל×Øיג (בד×Ø"כ צהוב או לבן). בגלל שההדפהה על הפל×Øיג נעשי×Ŗ בצו×Øה ידני×Ŗ כדאי להימנע ממפגש בין הצבעים כי אז ×Øואים כל הטייה בהדפהה.

אז ×Ŗזכ×Øו כשא×Ŗם באים לבצע פל×Øיגים: שימו דגש על בולטו×Ŗ בשטח למול המ×Ŗח×Øים והאח×Øים! הש×Ŗמשו בפונט ק×Øיא וב×Øו×Ø ××¤×™×œ×• אם הוא קצ×Ŗ מ×Øובע ויבש ג×Øפי×Ŗ! וחשוב מאוד לזכו×Ø: ביצוע פל×Øיגים ללא כ×Ŗמי צבע וה×Ŗזו×Ŗ מהביב!!! כי אף אחד לא ×Øוצה ל×Øאו×Ŗ שהוא מופיע עם שלטי פל×Øיגים מלוכלכים!!!

"×Øון א×Øד לחופש נולד" הי×Ŗה ההיהמא בשלט הפל×Øיג הגדול בעולם. בשנ×Ŗ 1997 הונף למ×Øגלו×Ŗ ה×Øי נפ×Ŗלי שלט הפל×Øיג הגדול בעולם באו×Øך 200 מט×Ø ×•×‘×’×•×‘×” 14 מט×Ø. הוא הוזמן ×¢"י חב×Ø×Ŗ טופ-ליין ×Ŗקשו×Ø×Ŗ ובוצע ×¢"י חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים במשך כחצי שנה. הוא ני×Ŗלה בה×Øי נפ×Ŗלי לאח×Ø ×ž××ž×¦×™× ×Øבים לעו×Ø×Ø ××Ŗ המודעו×Ŗ הציבו×Øי×Ŗ להיעד×Øו×Ŗו של הנווט ×Øון א×Øד בשבי בלבנון משנ×Ŗ 1986.

שילוט שלטי פל×Øיגים עשויים פלהטיק א×Øוג, הינם מקו×Øיים כולל ×Ŗפי×Øה וטבעו×Ŗ לקשי×Øה מהביב. שילוט שלטי פל×Øיגים נוחים לה×Ŗקנה, מעבי×Øים ד×Øכם ×Øוח ולא יוצ×Øים מפ×Øש ה×Ŗנגדו×Ŗ ל×Øוח וכך הם נשא×Øים בשטח לזמן ×Øב ×™×—×”×™×Ŗ למחי×Øם הזול.

כ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים שילוט פל×Øיגים מומלׄ להזמין ×Øק אצל הפקים שמדפיהים פל×Øיגים מקו×Øיים, פל×Øיגים ×Ŗפו×Øים באיכו×Ŗ גבוהה, פל×Øיגים לבנים ולא שקופים! פל×Øיגים מחי×Øים זולים, פל×Øיגים יפים ובולטים!! המפעל הגדול והוו×Ŗיק בא×Øׄ לייצו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים. מ×Ŗחייבים לאמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ ומחי×Ø ×¤×œ×Øיגים הכי זול בא×Øׄ!! מהי×Øו×Ŗ ביצוע של שלטי פל×Øיגים בכמויו×Ŗ של למעלה מחמש אלפים יחידו×Ŗ ×Ŗוך יממה לכל חלקי הא×Øׄ!! פל×Øיגים הינם ד×Øך טובה להעבי×Ø ×ž×”×Øים במהי×Øו×Ŗ! בקלו×Ŗ ובזול!! אל ×Ŗשכחו זא×Ŗ!!!

הצלחה לקמפיין של עובדי חיפה כימיקליים עם שלטי פל×Øיגים. היום נודע כי הושגה פש×Øה לגבי מיכל האמוניה. א×Ŗ הקמפיין הובילו פל×Øיגים שמשוניו×Ŗ בצידי הד×Øכים במאבק למען עובדי חיפה כימיקליים. החל מהבחי×Øו×Ŗ שנע×Øכו בשנ×Ŗ 1978, בוח×Øים ה×Ŗושבים הן ב×Øשימה והן במועמד ל×Øאש ה×Øשו×Ŗ, בבחי×Øו×Ŗ ישי×Øו×Ŗ. זא×Ŗ, בדומה לבחי×Øו×Ŗ לכנה×Ŗ ול×Øאשו×Ŗ הממשלה שנע×Øכו בין השנים 1996ā€“2001, מכוח חוק הבחי×Øה הישי×Øה, עם הבדלים מהוימים.

שלטי פל×Øיג, פל×Øיגים, י×Øיעו×Ŗ פל×Øיג, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פ×Øליג לבחי×Øו×Ŗ, פל×Øיג לעהקים, פל×Øיג לכל מט×Øה!! חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים מ×Ŗמחה בייצו×Ø, עיצוב ו×Ŗליי×Ŗ שלטי פל×Øיג בכל חלקי הא×Øׄ. חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים מייצ×Ø×Ŗ שלטי פל×Øיג ל×Ŗחום הפוליטיקה ובעל×Ŗ ניהיון של שנים ×Øבו×Ŗ ב×Ŗחום. הפל×Øיג הינו אמצעי פ×Øהום נפוׄ בשל היו×Ŗו זול ובעל חשיפה מ×Øבי×Ŗ.

במאבק הדיו×Ø ×‘×©×“×Øו×Ŗ ×Øוטשילד קבעו ל×Øאשונה מאו×Ŗ אנשים בהצבעה המוני×Ŗ שהם ה×Øיבון של המאבק, שבלעדיהם הוא לא היה קיים, ולכן צ×Øיך להיו×Ŗ להם חלק בבניי×Ŗו. אלה היו ×Øגעים מ×Øגשים ומעצימים לכל הנוכחים. המאבק ה×Ŗחיל מטפטוף של הזמנו×Ŗ פל×Øיגים למאהלים בודדים ופ×Ŗאום כמו אש בשדה קוצים ה×Ŗחילו הזמנו×Ŗ של למעלה מאלף שלטי פל×Øיגים ביום. ×Øוב ×Øובם המכ×Øיע של השו×Ŗפים למאבק הזה לא ה×Ŗנהו מעולם בקבל×Ŗ החלטו×Ŗ בקבוצה גדולה. קבוצה קטנה ×™×—×”×™×Ŗ חשבה ש×Øק "מומחים" צ×Øיכים להציע פ×Ŗ×Øונו×Ŗ. ×Øבים אח×Øים לא הבינו א×Ŗ חלוק×Ŗ הדיון לפ×Øקים ולנושאים שונים, ו×Ŗפהו א×Ŗ המיק×Øופון ב×Ŗו×Øם פשוט כדי לשפוך א×Ŗ אש×Ø ×¢×œ ליבם. בהופו של יום ה×Ŗקבלו ה×Øבה פחו×Ŗ החלטו×Ŗ משמא×Øגני האהיפו×Ŗ ×Ŗכננו, ונושאים ×Øבים נדחו למח×Ø×Ŗ. ×Øוב הזמן העבי×Øו בשמיע×Ŗ היפו×Øים אישיים והגיגים ופחו×Ŗ בהצעו×Ŗ וזה היה פשוט מ×Ø×Ŗק. ני×Ŗן היה ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הדמוק×Øטיה נבני×Ŗ ומ×Ŗעצב×Ŗ מול העיניים, א×Ŗ ההבנה ההד×Øג×Ŗי×Ŗ של הדוב×Øים לגבי הכוח שיש למילים שלהם, א×Ŗ הפוטנציאל שיש לקבוצ×Ŗ אנשים שמ×Ŗאגדים יחד וחושבים ומדב×Øים ופועלים. הה×Ŗ×Øגשו×Ŗ של כל דוב×Ø ×•×“×•×‘×Ø×Ŗ מההבנה הזו היי×Ŗה מדבק×Ŗ, ויצ×Øה באזז של העצמה. אבל מעב×Ø ×œ×›×š ā€“ ההיפו×Øים עצמם היו מעניינים וכך עלו באהיפו×Ŗ ש×Ŗי נשים חד הו×Øיו×Ŗ מע×Øי הלווין של ×Ŗל אביב, שהיפ×Øו על המצוקה שלהן, השונה מאוד מזו של הצעי×Øים ב×Øוטשילד. עלו גם אנשים שהיפ×Øו איך הגיעו למאהל ×Øק מ×Ŗוך ×Ŗחוש×Ŗ ×Ŗהכול עמומה, ואיך בימים בודדים של שיחו×Ŗ במעגלים למדו שהבעיה שחוו על בש×Øם משו×Ŗפ×Ŗ גם לאח×Øים, ונובע×Ŗ לא ×Øק מבעל בי×Ŗ חמדן, אלא ממע×Øכ×Ŗ כלכלי×Ŗ שבה עובדים יו×Ŗ×Ø ×Ŗמו×Ø×Ŗ פחו×Ŗ ×›×”×£ שקונה פחו×Ŗ. על×Ŗה חב×Ø×Ŗ איגוד העובדו×Ŗ ההוציאליו×Ŗ והודיעה שהיא וחב×Øו×Ŗיה החליטו על ×Ŗמיכה במאבק ויצט×Øפו אליו מעכשיו. בין לבין הדוב×Øים הגיעו ק×Øיאו×Ŗ לעזו×Ø ×‘×ž×˜×‘×—, להצט×Ø×£ לחהימ×Ŗ כביש בשש, או לבוא לפ×Øוק ממשאי×Ŗ א×Ŗ ×Ŗאי השי×Øו×Ŗים הכימיים שהגיעו. כך עלה צ'×Øלי ביטון מהפנ×Ŗ×Øים, דיב×Ø ×¢×œ מהפכה, וזכה למחיאו×Ŗ כפיים ממושכו×Ŗ. ובכלל, כמעט כולם דיב×Øו על מהפכה ואמ×Øו ש×Ŗגיע ×Øק ד×Øך מאבק הדיו×Ø, וחלק אמ×Øו שצ×Øיך לקשו×Ø ××Ŗ המאבק למאבקים אח×Øים. חלק דיב×Øו על חהימ×Ŗ כבישים, וחלק על מ×Ŗינו×Ŗ. חלק אמ×Øו עכשיו, וחלק מח×Ø. אבל כולם ההכימו שצ×Øיך לשנו×Ŗ א×Ŗ השיטה, מהיהוד, ושבהופו של דב×Ø ×–×• המט×Øה.

כ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים למאבקים חב×Ø×Ŗיים ושלטי שמשוני×Ŗ עבה לנ×Øאו×Ŗ יוצא×Ŗ מן הכלל.

לקבל×Ŗ הצע×Ŗ מחי×Ø ×¦×Øו קש×Ø ×‘×˜×œ×¤×•×Ÿ 04-6949505 ונציגינו ישמחו לש×Ø×Ŗך.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505