04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטים לעהקים

לפני שפונים ומחליטים איזה שלטים עושים לעהקים כדאי לקח×Ŗ בחשבון מהפ×Ø ×¤×Øמט×Øים מאוד חשובים: הביב×Ŗ השלט והני×Øאו×Ŗ שלו לעומ×Ŗ השלטים האח×Øים בהביבה, הצבעים והגוונים שי×Ŗאימו לו וחומ×Ø ×”×™×™×¦×•×Ø ×›×’×•×Ÿ אלומיניום, מוא×Ø, ×Ŗל×Ŗ מימד, או×Ŗיו×Ŗ בולטו×Ŗ וכו'.

בבחי×Ø×Ŗ הצבעים כדאי לבחו×Ø ×¦×‘×¢ שיבליט או×Ŗנו מהאח×Øים בהביבה ויבדל א×Ŗכם מהאח×Øים לדוגמא אם זא×Ŗ שדי×Øה של עהקים וכולם × ×Øאים דומים מבחינ×Ŗ צבעים כדאי לבחו×Ø ×¦×‘×¢ אח×Ø ×•×—×Øיג לעומ×Ŗ האח×Øים כדי לבלוט בשטח.

אם חשוב לכם ני×Øאו×Ŗ השלט גם בלילה או שחשוב להשיג חשיפה גם מול לקוחו×Ŗ חולפים בשעו×Ŗ החשיכה כדאי לבחו×Ø ×©×œ×˜ מוא×Ø ×•×œ×”×‘×“×™×œ או×Ŗו במ×Øאה מהאח×Øים.

שלטי פל×Øיגים ושלטי שמשוניו×Ŗ שמ×Ŗקינים בצידי הד×Øכים וב×Øחובו×Ŗ יש לשים דגש על בולטו×Ŗ בשטח ונ×Øאו×Ŗ טובה של פל×Øיגים כלפי הלקוחו×Ŗ הפוטנציאליים. פל×Øיגים יש ל×Ŗלו×Ŗ בצו×Øה טובה וצ×Øיך למ×Ŗוח פל×Øיגים בה×Ŗקנה בצו×Øה הכי מיטבי×Ŗ מאח×Ø ×•×©×œ×˜×™ פל×Øיגים לא מ×Ŗוחים מ×Ŗפו×Ø×Øים ב×Øוח מה×Ø ×™×•×Ŗ×Ø.

שלטי ×Ŗל×Ŗ מימד מושקעים עם ×Ŗאו×Ø×Ŗ לדים לאו דווקא ישיגו א×Ŗ האפקט ה×Øצוי אם הם מופיעים ביע×Ø ×©×œ שלטים דומים ומוא×Øים, לכם חשוב מאוד ההביבה של הה×Ŗקנה.

לכן כש×Øוצים הצע×Ŗ מחי×Ø ×œ×©×œ×˜×™× וייעוׄ כדאי לצלם א×Ŗ המקום חיצוני מק×Øוב וגם קצ×Ŗ מ×Øחוק כדי להבין מה יהיה אפקט השלטים.

חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי היא אח×Ŗ החב×Øו×Ŗ המובילו×Ŗ היום ב×Ŗחום השילוט. השאלה ה×Øאשונה ששואלים או×Ŗנו לקוחו×Ŗ שמגיעים לייעוׄ לגבי שילוט פנים או חוׄ לעהק שלהם היא כמובן איזה הוגי שלטים כדאי להם לבחו×Ø.

אנחנו מאמינים בלהציע ללקוחו×Ŗ שלנו א×Ŗ החבילה הכולל×Ŗ מ×Ŗוך מגוון ×Øחב של הוגי שלטים.

אז אילו הוגי שילוט לעהקים אנחנו יכולים להציע לכם?

שלטים מוא×Øים: שילוט מוא×Ø ×”×•× אחד מהוגי השלטים החיצוניים הפופול×Øי ביו×Ŗ×Ø. ההיבה לכך היא פשוטה: שילוט חוצו×Ŗ ש×Øוצה להיו×Ŗ בולט בשטח חייב לה×Ŗ×™×™×—×” גם לשעו×Ŗ החשכה, בהן לא ×Ŗמיד אפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ שלטים ×Øגילים. שילוט מוא×Ø ×ž×‘×œ×™×˜ א×Ŗ בי×Ŗ העהק בכל שעו×Ŗ היום ומאפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ א×Ŗ מיקומו מ×Øחוק.

חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים פל×Øיגים שמשוניו×Ŗ ועוד הינה אח×Ŗ החב×Øו×Ŗ המובילו×Ŗ ב×Ŗחום השלטים ומי×Ŗוג. שלטים מוא×Øים הם אחד מהוגי השלטים הפופול×Øיים ביו×Ŗ×Ø ×•×”×”×™×‘×” ידועה: כדי להשיג בולטו×Ŗ בשטח כדאי להיו×Ŗ חשוף גם בשעו×Ŗ החשיכה, בהן לא ×Ŗמיד ני×Ŗן ל×Øאו×Ŗ שלטים ×Øגילים. שילוט מוא×Ø ×ž×‘×œ×™×˜ א×Ŗ בי×Ŗ העהק בכל שעו×Ŗ היממה ומאפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ א×Ŗ מיקומו למ×Øחקים.

דפוה דיגיטלי הוא איכו×Ŗי ביו×Ŗ×Ø, עמיד ב×Ŗנאי מזג אווי×Ø, חום קו×Ø, שמש ושלג. דפוה דיגיטלי מאפש×Ø ×‘× ×•×”×£ גם ×Ŗמ×Øון גדול יו×Ŗ×Ø ×ž×—×™× ×Ŗ צבעים, עיצוב וה×Ŗאמ×Ŗ צבעים למי×Ŗוג. בעולם שבו מי×Ŗוג עהק כל-כך חשוב, בחי×Øה מ×Ŗוך הוגי השלטים ×Øבים חייב×Ŗ להיו×Ŗ מדוייק×Ŗ מאד. הדפהו×Ŗ דיגיטליו×Ŗ הם הכיוון לכל עהק ש×Øוצה לבלוט מעל כולם ולהפגין איכו×Ŗ ונוכחו×Ŗ בשטח.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505